باور ما

جمعیت باور کیست؟

رشد و بالندگی اجتماعی و اقتصادی در جامعه امروز نیازمند بیداری، آگاهی و رشد می باشد.

تخصص‌های ما

مأموریت

مأموریت

توان‌افزایی و توان‌مندسازی درونی و بیرونی زنان خودسرپرست و سرپرست خانواده

فعالیت

فعالیت

باور همان جایی است که در پایان هر روز، آدم‌ها دیگر همان آدم‌های دیروز نیستند

اهداف

اهداف

تغییر رویکرد و دید جامعه نسبت به آسیب های اجتماعی، خلق عقاید جدید و قدرتمند سازی افراد آسیب دیده

فعالیت های جاری

فعالیت های جاری

  • توانمند سازی داخلی و بیرونی
  • فرهنگی

آخرین وقایع